เมล์กลุ่ม

5442@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รหัส 54
5525@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ทันตสาธารณสุข) รหัส 55
5542@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รหัส 55
5618@scphc.ac.thแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 56
5619@scphc.ac.thประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคเภสัชกรรม) รหัส 56
5625@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ทันตสาธารณสุข) รหัส 56
5642@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(สาธารณสุชชุมชน) รหัส 56
5648@scphc.ac.thประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง(เวชกิจฉุกเฉินการแพทย์) รหัส 56
5719@scphc.ac.thประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง(เทคนิคเภสัชกรรม) รหัส 57
5725@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ทันตสาธารณสุข) รหัส 57
5742@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) รหัส 57
5748@scphc.ac.thประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชกิจฉุกเฉินการแพทย์ )รหัส 57
5819@scphc.ac.thประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง(เทคนิคเภสัชกรรม) รหัส 58
5825@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) รหัส 58
5842@scphc.ac.thสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รหัส 58
5848@scphc.ac.thประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชิกจฉุกเแินการแพทย์) รหัส 58
bphpc@scphc.ac.thภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
classroom_teachers@scphc.ac.thอาจารย์ Classroom
dent@scphc.ac.thภาควิชาทันตสาธารณสุข
dphtp@scphc.ac.thภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
dsem@scphc.ac.thภาควิชาเวชกิจฉุกเฉินการแพทย์
excutive@scphc.ac.thกรรมการบริหาร
manage@scphc.ac.thอำนวยการ
officer@scphc.ac.thเจ้าหน้าที่
teacher@scphc.ac.thอาจารย์
tmd@scphc.ac.thภาควิชาการแพทย์แผนไทย
training29@scphc.ac.thผู้อบรม ผบก รุ่นที่ ๒๙
Comments