เมล์หน่วยงาน

ict@scphc.ac.thICT SCPHC วสส.ชลบุรี
printer@scphc.ac.thPrinter Network
student@scphc.ac.thกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
strategic@scphc.ac.thกลุ่มงานยุทธ์ศษสตร์และประกันคุณภาพ
general@scphc.ac.thกลุ่มงานอำนวยการ
research@scphc.ac.thกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
finance@scphc.ac.thงานการเงิน
develop@scphc.ac.thงานบุคลากร
education@scphc.ac.thกลุ่มงานวิชาการ
supplies@scphc.ac.thงานพัสดุ
cheqa@scphc.ac.thประกันคุณการศึกษา
director@scphc.ac.thผู้อำนวยการ
thaimed@scphc.ac.thภาควิชาการแพทย์แผนไทย
Dentistry@scphc.ac.thภาควิชาทันตสาธารณสุุข
publichealth@scphc.ac.thภาควิชาสาธารณสุุขศาสตร์
pharmacy@scphc.ac.thภาควิชาเภสัชกรรม
emergency@scphc.ac.thภาควิชาเวชกิจฉุกเฉินการแพทย์
car@scphc.ac.thระบบการจองรถยนต์ วสส.ชลบุรี
mis@scphc.ac.thระบบการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
dentservice@scphc.ac.thฐานข้อมูลการบริการด้านทันตกรรม
info@scphc.ac.thวสส.ชลบุรี
โพสต์ใหม่
Comments