สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553(สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 139       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4221 101 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม3(1-4-4)
 4221 102 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ3(3-0-6)
 4221 103 สถานการณ์โลกปัจจุบัน3(3-0-6)
 
1.2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 2 ภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4221 104 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 4221 105 ภาษาอังกฤษ 13(3-0-6)
 4221 106 ภาษาอังกฤษ 23(3-0-6)
 4221 207 ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุข3(3-0-6)
 
1.3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 3 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4221 108 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
 4221 109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
 
1.4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ , จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4221 110 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
 
1.5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก , จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4021 111 พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ3(3-0-6)
 4221 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ3(3-0-6)
 4221 112 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ3(3-0-6)
 4221 113 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย3(3-0-6)
 4221 114 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล2(2-0-4)
 4221 115 พลังงานชีวิต2(2-0-4)
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 103 หน่วยกิต
2.1. หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4222 216 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา3(2-2-5)
 4222 117 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ2(2-0-4)
 4222 118 จิตวิทยา2(2-0-4)
 4222 119 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3(2-2-5)
 4222 220 การสาธารณสุขเบื้องต้น3(3-0-6)
 4222 221 โภชนาการ3(2-2-5)
 4222 222 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(2-2-5)
 4222 223 การสื่อสารเชิงสุขภาพ3(2-2-5)
 4222 224 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ3(3-0-6)
 4222 325 วิทยาการระบาด3(2-2-5)
 4222 326 ประชากรศาสตร์2(2-0-4)
 4222 327 ชีวสถิติ3(2-2-5)
 4222 328 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย2(2-0-4)
 4222 429 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข2(2-0-4)
 4222 130 แคลคูลัส3(3-0-6)
 4222 131 เคมีทั่วไป4(3-2-7)
 4222 232 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ4(3-2-7)
 
2.2. หมวดวิชาชีพ , จำนวน 55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4223 333 การวิจัยด้านสาธารณสุข3(2-2-5)
 4223 434 การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข4(3-2-7)
 4223 435 การศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข2(0-4-2)
 4223 236 การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน4(3-2-7)
 4223 237 การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน2(2-0-4)
 4223 238 การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
 4223 239 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวช3(3-0-6)
 4223 340 การบริหารงานสาธารณสุข3(3-0-6)
 4223 441 การบรรเทาสาธารณภัย3(2-2-5)
 4223 342 อนามัยสิ่งแวดล้อม 13(2-2-5)
 4223 343 อนามัยสิ่งแวดล้อม 24(2-4-6)
 4223 344 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(2-2-5)
 4223 345 การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม4(3-2-7)
 4223 446 การสัมมนางานสาธารณสุข2(0-4-2)
 4223 247 ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 13(0-12-3)
 4223 348 ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 23(0-12-3)
 4223 449 ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 36(0-24-6)
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ล1.. วิชาเลือกเสรี12(0-0-0)
 ล1.. วิชาเลือกเสรี22(0-0-0)
 ล3.. วิชาเลือกเสรี32(0-0-0)
 4224 050 สมุนไพร2(2-0-4)
 4224 051 กิจกรรมเข้าจังหวะ2(1-2-3)
 4224 052 การพัฒนาบุคลิกภาพ2(2-0-4)
 4224 053 การศึกษาอิสระ2(0-4-2)
 4224 054 การศึกษาดูงาน2(0-4-2)
 4224 055 สุขภาพและความงาม2(2-0-4)
 4224 056 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)
 4224 057 โยคะ2(1-2-3)
 4224 058 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก2(2-0-4)
 ล4.. เลือกเสรี42(0-0-0)